فتوبلاگ خاطرات و روزنوشت های یک آسمانی   

Monday, August 31, 2009

سی و سه پل، خشک و بی آب


مجسمه مهر مادری در کنار سی و سه پل، خشک و بی آب

Labels: , , , ,